Jump to content

Texas Instruments Inc.(TXN:NASDAQ) Elliott Wave Technical Analysis 7 August 23


Recommended Posts

Texas Instruments Inc., Elliott Wave Technical Analysis
Texas Instruments Inc., (TXN:NASDAQ): Daily Chart 7 August 23
TXN Stock Market Analysis: We have been moving as expected, looking for much more downside to come into wave Y. Despite of what will happen, this sideways move seems corrective in nature, which is why I am expecting further downside.  
TXN Elliott Wave Count: Wave 1 of (C).
TXN Technical Indicators: Above averages.
TXN Trading Strategy: Looking for shorts into wave 3 of (C).
TradingLounge Analyst: Alessio Barretta
Source : Tradinglounge.com get trial here!
 
TXN_8_7.png.5738e861fc93cb93796fd0b478f07731.png
 
 

 
Texas Instruments Inc., TXN: 4-hour Chart, 7 August 23
Texas Instruments Inc., Elliott Wave Technical Analysis
TXN Stock Market Analysis: Looking for a series of threes and fours to complete wave 1. We could be looking for short term shorts into wave {v}.
TXN Elliott Wave count:  Wave {iii} of 1.
TXN Technical Indicators: Below all averages.
TXN Trading Strategy: Looking for shorts into wave {v} if we get the pullback in wave {iv}.
TXN_4H.png.a5b4108bebc5b257d3fab301e38a5a7a.png
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • image.png

  • Posts

    • Hiện tại Mã giới thiệu OKX được sử dụng là “38804384”. OKX là mã tham chiếu được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, có giá trị trọn đời và có tỷ lệ chiết khấu cao nhất. OKX định nghĩa mã giới thiệu là mã đặc biệt mà người dùng mới có thể sử dụng khi đăng ký trên nền tảng. Nhờ mã "38804384", người giới thiệu được phép thực hiện giao dịch với tỷ lệ hoa hồng được xác định khi thành viên mới tạo tài khoản.
    • يُستخدم رمز إحالة OKX حاليًا باسم "38804384". OKX هو الرمز المرجعي الأكثر استخدامًا في العالم، وهو صالح مدى الحياة وبأعلى معدل خصم. تُعرّف OKX رمز الإحالة بأنه رمز خاص يمكن للمستخدمين الجدد استخدامه عند التسجيل على المنصة. بفضل الرمز "38804384"، يتم تمكين المُحيل من إجراء المعاملات بمعدل العمولة المحدد عندما يقوم الأعضاء الجدد بإنشاء حساب.
    • Actualmente, el código de referencia de OKX se utiliza como "38804384". OKX es el código de referencia más utilizado en el mundo, válido de por vida y con la mayor tasa de descuento. OKX define el código de referencia como un código especial que los nuevos usuarios pueden utilizar al registrarse en la plataforma. Gracias al código "38804384", el referente puede realizar transacciones con la tasa de comisión determinada cuando nuevos miembros crean una cuenta.
×
×
  • Create New...
us